พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkok Folk Museum)

Video Summary


พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2480-2500) เจ้าของบ้านเดิมคือคุณวราพร สุรวดี ที่ได้รับบ้านและทรัพย์สินตกทอดมาจากมารดา คือ คุณสอาง สุรวดี(ตันบุณเต็ก)


Lectures by
CHIVA CHANNEL
Durations
21:21 mins
Latest Update
14 September 2016

พิเศษเฉพาะ สมาชิกเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkok Folk Museum)

Other vids you may like

เยี่ยมชม บ้านเก้าพอเพียง

เยี่ยมชม บ้านเก้าพอเพียง

เยี่ยมชม บ้านเก้าพอเพียง

เยี่ยมชม โครงการ The Bangkok Pinklao

เยี่ยมชม โครงการ The Bangkok Pinklao

เยี่ยมชม โครงการ The Bangkok Pinklao

วิเคราะห์ The Moon Apartment

วิเคราะห์ The Moon Apartment

วิเคราะห์ The Moon Apartment

เยี่ยมชม โครงการ อรุณ เรสซิเดนซ์ (Arun Residence)

เยี่ยมชม โครงการ อรุณ เรสซิเดนซ์ (Arun Residence)

เยี่ยมชม อรุณ เรสซิเดนซ์ (Arun Residence)