เกี่ยวกับเรา

ผลงานวิจัยและผลงานเชิงวิชาการ

- ผู้ร่วมในคณะวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) นำเสนอแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , พ.ศ. 2530 โดยการนำของศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์

- ผู้ร่วมในคณะออกแบบและวางผังศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ (บางไทร) พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2533-2534

- สถาปนิกออกแบบและวางผัง (Master Plan) วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิล-ปากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, พ.ศ. 2542-2543

- หัวหน้าโครงการออกแบบและวางผังสถานออกอากาศในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco - Resort) วิทยาเขตละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดชุมพร , พ.ศ. 2543

- สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, พ.ศ. 2543

- สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการและศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, พ.ศ. 2543

- ผู้ร่วมวิจัยในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม เสนอต่อสำนักงบประมาณ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2544

- ผู้ร่วมวิจัยในโครงการมหาวิทยาลัยสะอาดและเขียวชอุ่ม (Clean and Green Campus) เสนอต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, พ.ศ. 2544-2545

- ผู้ร่วมวิจัยในโครงการศึกษาและวางแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เทสโก้ จำกัด เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2545-2546

- หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนา เรือนต้นแบบผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi Pre-Fabrication System), พ.ศ. 2545-2546

- หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอนกรีตมวลเบา (Light Weight Concrete) ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi Pre-Fabrication) และการประหยัดพลังงานสำหรับเรือนพักอาศัย พ.ศ. 2546

ประวัติการทำงานและผลงาน

พ.ศ. รายละเอียด
2524 ฝึกงานสำนักงานสถาปนิกธีระศักดิ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์
2526 ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก สำนักงานสถาปนิก ศาตราจารย์เรืองศักดิ์ กันตะบุตร
2527 ตำแหน่งสถาปนิกออกแบบและสถาปนิกควบคุมโครงการและบริหารการก่อสร้าง บริษัท ศรีนครการโยธา
2528 ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ, วางผัง และสถาปนิกควบคุมโครงการและ บริหารการก่อสร้าง หมู่บ้านชิชา คันทรี่คลับ, บริษัท ชิชา จำกัด
2530 ผู้ร่วมในคณะวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) นำเสนอแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการนำของศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท
2533-2534 ผู้ร่วมในคณะออกแบบและวางผังศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ (บางไทร) พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2534-ปัจจุบัน อาจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2535 - ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ ควบคุม, บริหารโครงการและการก่อสร้าง บริษัท กรุงเทพคชา จำกัด
- ตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Co-Ordinator ) นิตยสาร Decor International
- สถาปนิกร่วมออกแบบโครงการหมู่บ้านไทย 4 ภาค โดยการนำของ ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2536 - เป็นสถาปนิกที่ปรึกษา ออกแบบและควบคุมบริหารการก่อสร้างอาคารในโครงการสินธนา ประกอบด้วยบ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์,อาคารสำนักงาน 8 ชั้น อาคารพักอาศัย 9 ชั้น และคอนโดมิเนียมจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงาน โครงการบ้านสวนสินธนาอาคาร คสล. 9 ชั้น จำนวน 10 อาคาร ถนนสุขาภิบาล
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านชิชาคันทรี-คลับ (ในส่วนขยายเพิ่มเติม)
2537 - หัวหน้าคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการก่อสร้างบ้านในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Prefabrication System) จำนวน 300 ยูนิตบริเวณถนนพระราม 2 ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือชิชา คันทรีคลับ
-เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษา อาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น ซอยลาดพร้าว 71 ของ พตอ. ชนบดี สันติชนาธิปัต
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและที่ปรึกษา บริหารโครงการอาคาร คสล. 7 ชั้น อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท กรุงเทพคชา จำกัด เลขที่ 1 ซอยประชาสงเคราะห์ 12 ดินแดง
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงาน กลุ่มบ้านพักอาศัยสนามกอล์ฟ ไพน์เฮิร์ส, รังสิต
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษา โครงการศูนย์การค้ารังสิต คลอง 1 ของคุณผาเมือง สิริเวชชะพันธุ์ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และอาคารบ้านพักอาศัย จำนวน 38 ยูนิต
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมบริหารการก่อสร้าง โรงงานและที่พักอาศัย บริษัท ไทยสปินซ์เท็ก จำกัด, พระประแดง
2538 - ออกแบบและควบคุมงาน โครงการบ้านสวนสินธนา อาคาร คสล. 9 ชั้น จำนวน 10 ยูนิต ถนนสุขาภิบาล 1
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ วางผัง ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ บ้านสวนสวย-ทะเลใส, อำเภอเพ จังหวัดระยอง โครงการในเครือ บริษัทกรุงเทพคชา จำกัด
- เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบวางผังและเป็นที่ปรึกษาโครงการบ้านจัดสรรใน โครงการบ้านสวน ทิพย์รังษี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 300 ยูนิต
2539-2546 ผลงานกว่า 120 โครงการ
2542-2543 สถาปนิกออกแบบและวางผัง (Master Plan) วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2543 - สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการและศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- หัวหน้าโครงการออกแบบและวางผังสถานตากอากาศในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco-Resort) วิทยาเขตละแม มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จังหวัดชุมพร
- สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
2544 - ผู้ร่วมวิจัยในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม เสนอต่อสำนักงบประมาณ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สถาปนิกโครงการแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยได้รับทุนวิจัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2544-2545 สถาปนิก โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสะอาดและเขียวชอุ่ม (Clean and Green and Campus) เสนอต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
2545-2546 หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนา เรือนต้นแบบผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi Pre-Fabrication System)
2546 - หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอนกรีตมวลเบา (Light Weight Concrete) ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi Pre-Fabrication) และการประหยัดพลังงานสำหรับเรือนพักอาศัย
- บก. "คนรักบ้าน" ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ทุกวันเสาร์ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน, ทางวิศวกรรม, สิ่งแวดล้อมของเมืองรวม ทั้งสิ้นสัปดาห์ละ 20 คอลัมน์
2547-2550 ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการวิทยุ "คนรักบ้าน" ทาง FM 90.5 ทุกวันจันทร์ ถึงวันอังคาร เวลา 14.00-15.00 น.
2551-ปัจจุบัน - ผู้ดำเนินรายการและวิทยากร รายการ "คนรักบ้าน" ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี 1 เนชั่น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.
- ผู้ดำเนินรายการและวิทยากร รายการ "บ้านไม่บาน กับ อ.เชี่ยว" ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี 2 เนชั่น ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 21.00 - 22.00 น.

บทความและบทสัมภาษณ์

- "Pneumatic Construction" ลงในวารสาร "หน้าจั่ว" วารสารทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2526

- "การออกแบบอาคารสำนักงานที่ประสานกับระบบอุปกรณ์อาคารและประหยัดพลังงาน" - วิทยานิพนธ์ ที่นำเสนอเพื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2527

- "Regional Development and Regional Disparity in Thailand Since 1960s" - วิทยานิพนธ์ นำเสนอเพื่อปริญญา Msc. ทาง Regional Planning พ.ศ. 2529

- "วิเคราะห์อุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" บทความวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับผลกระทบในทางลบ ลงในนิตยสาร "ธุรกิจที่ดิน" เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535

- "Thanks for the Proms" บทความเชิงสารคดีเกี่ยวกับมหกรรมดนตรีคลาสสิค (Classical Music) ที่ Royal Albert Hall (Hyde Park, London) ลงในนิตยสาร "Decor International" Vol. 1 No.6 ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535

- บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นในด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1. นิตยสารบ้านและตกแต่ง ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 มีนาคม 2535
2. นิตยสาร REALTY FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
3. นิตยสาร ต้นฉบับ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน 2535
4. นิตยสาร YOUNG EXECUTIVE ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 มีนาคม 2535
5. นิตยสารธุรกิจที่ดิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 81 มีนาคม 2535

- บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการออกแบบเรือนพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Prefabrication System), สถานีโทรทัศน์ Nation Channel, รายการ "อยู่สบาย" เวลา 09.30-11.00 น., วันที่ 28 มีนาคม 2546

- บทสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียม" สถานีโทรทัศน์ Nation Channel UBC.8, และบริษัท ไอดีล วัน จำกัด รายการ "อยู่สบาย" เวลา 09.30-11.00 น., วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2546

- บทสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนียม" สถานีโทรทัศน์ Nation Channel UBC.8 และบริษัท ไอดีล วัน จำกัด, รายการ "อยู่สบาย" เวลา 09.30-11.00 น., วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2546

- เขียนบทความเกี่ยวกับด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกวันเสาร์ ในคอลัมน์ต่าง ๆ ในส่วน "คนรักบ้าน" ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก จำนวน 2 คอลัมน์ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์

- บทสัมภาษณ์ ในหัวข้อ "เคล็ดลับเซรามิกส์กับการตกแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย" ในงาน "ไทยแลนด์เซรามิกส์ เครื่องปั้นดินเผา OTOP SMEs 2006", วันที่ 27 สิงหาคม 2549

- บทสัมภาษณ์ ในหัวข้อ "บ้านพอเพียง เพื่อชีวิตที่พอเพียง (อ.เชี่ยว ชอบช่วย) " ในรายการสารคดี แผ่นดินพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ช่อง 5

- บทสัมภาษณ์สดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในหัวข้อ "อพาร์ตเม้นท์ ธุรกิจสบาย ๆ ที่ใครก็อยากทำ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 92.5 MHz, วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550

- บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบบ้านเพื่อช่วยลดปริมาณในการใช้ไฟฟ้า ของกระทรวงพลังงานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ "รักพ่อ.....ใช้พลังงานอย่างพอเพียง" ,วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2550

- "Ecology, The Culture of Elephants and Sustainable Tourism in Thailand: The Case of "Gui" Village, Surin Province. - วิทยานิพนธ์ นำเสนอเพื่อปริญญาเอก พ.ศ.2551

กิจกรรมด้านสังคม

- หัวหน้าวงดนตรีเครื่องสายสากล (ตำแหน่ง Classical Guitar) โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. 2522 (บรรเลงดนตรีร่วมกับวงดนตรี อ.ส., พระราชวังสวนจิตรลดา พ.ศ. 2519-2522)

- ประธานชมรมโต้วาที โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, พ.ศ. 2522

- หัวหน้านักเรียน คณะพญาไท โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, พ.ศ. 2521-2522

- หัวหน้าทีมบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาภายในของนิสิตใหม่ คณะสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2523

- สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2523-2525

- นักกีฬาตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกีฬาประเภท ต่าง ๆ อาทิเช่น บาสเกตบอล (ตัวแทนมหาวิทยาลัย), วอลเล่ย์บอล, กรีฑา ฯลฯ ,พ.ศ. 2523-2527

- ประธานชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2525

- ประธานชมรมบาสเกตบอล และหัวหน้าทีมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2526

- สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, พ.ศ. 2527

- สมาชิก "Royal Scottish Geographical Society" ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของควีนอลิซาเบธ ที่ 2, Edinburgh , สหราชอาณาจักร, พ.ศ. 2528

- สมาชิก "Wine Society", Aberdeen, สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร, พ.ศ. 2528

- สมาชิก "Photography Society" มหาวิทยาลัย Aberdeen, Scotland, U.K. พ.ศ. 2528

- สมาชิก "Aberdeen University Post Graduates and Mature Students", Aberdeen, Scotland, U.K. , พ.ศ. 2529

- กลุ่มคณะผู้ก่อตั้ง "มูลนิธิเพื่อนช้าง" , พ.ศ. 2531

- รองประธานมูลนิธิเพื่อนช้าง , พ.ศ. 2532

- สถาปนิก ออกแบบโครงการโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลก โดยทำการก่อสร้างขึ้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และโครงการบ้านช้าง (โดยการจัดหาสถานที่ที่จะปล่อยช้าง), พ.ศ. 2532

- ผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลป์ "คชาแกลอรี่ ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร และทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีชื่อเสียงต่อสาธารณะ พ.ศ. 2543

- ผู้ก่อตั้งและประธานชมรม "สานศิลป์", สอนศิลปะแก่เด็กเร่ร่อน จรจัด และจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะอันเป็นผลงานของเด็กด้อยโอกาสแก่สาธารณชน, อาทิเช่น จัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม, จัดแสดงที่ห้องสรรพสินค้าโรงแรม แมริออร์ท รอแยลการ์เด้น คลองสาน, โรงแรมแบลนท์, สุขุมวิท ฯลฯ พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

- ผู้ก่อตั้งและประธานชมรม "คนรักลูกช้าง",ทำกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ลูกช้าง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมระหว่างลูกช้างกับเยาวชน เพื่อให้เกิดความรักและความเข้าใจระหว่างเยาวชนกับช้างที่อยู่ในวัยใกล้ เคียงกันและเติบโตขึ้นพร้อมกันอันจะนำไปสู่แนวทางของการอนุรักษ์แบบยั่งยืน, พ.ศ. 2546

ผลงานที่ภูมิใจ

1. เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง "มูลนิธิเพื่อนช้าง" กับคุณโซไรดา ชวาลา และ นสพ.ปรีชา พวงดำ โดยดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิฯ

2. เป็นผู้เข้าไปช่วย "ฮันนี่" ช้างน้อยที่ถูกรถชน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้ดำเนินการศึกษา, ค้นคว้า จนกระทั่งสามารถออกแบบ "โรงพยาบาลช้าง" และมีส่วนร่วมในการจัดหาทุนก่อสร้าง จนสำเร็จลุล่วง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

3. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. จัดตั้งชมรม "ชานศิลป์" และ "คชาแกลลอรี่" ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนจรจัดให้รู้จักศิลปะ เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ความงดงามของโลก และใช้ศิลปะเพื่อผ่อนคลาย เวลามีปัญหาชีวิต

7. จัดทำโครงการ "มัลติ - มีเดีย "คนรักบ้าน" นับว่าเป็นโครงการที่ทำการเผยแพร่ครบถ้วน ทุกสื่อ ตั้งแต่
- หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ทุกวันเสาร์- รายการโทรทัศน์ "คนรักบ้าน" ทุกวันเสาร์ทางไททีวี 1 เนชั่นแชลแนล เวลา 10.00-11.00 น.
- รายการวิทยุ "คนรักบ้าน" FM. 90.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.- ที่ปรึกษา อาวุโส นิตยสารบ้านไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว ออกรายเดือน
- รายการ "บ้านไม่บาน กับ อ.เชี่ยว" ทางไททีวี 2 เนชั่นแชลแนล วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 21.00-22.00 น.
- วิทยากรหลักในการจัดงานสัมมนา บ้านไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว และ การสัมมนาอพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว
- เป็นวิทยากรรับเชิญในการให้ความรู้ด้านการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและการก่อสร้างอพาร์ตเม้นท์เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบและหลักการก่อสร้างมากมาย เช่น งานอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง, งานเปิดตัว โฮมเวิร์คสาขาใหม่และงานสัมมนาต่างจังหวัดของบริษัทเกี่ยวกับบ้านต่าง ๆ
- รวบรวมผลงาน เป็น วีซีดี บ้านไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว ชุดที่ 1-6 และ วีซีดี อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว ชุดที่ 1-6 ร่วมกับ เนชั่นแชลแนล
- เวปไซต์ www.homeloverthai.com ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชม โดยเฉลี่ย 420,000 เพจวิว/เดือน ซึ่งประมาณว่าในแต่ละสัปดาห์มีแฟน ๆ รายการคนรักบ้านกว่าล้านคนทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศด้วย

8. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมคณะทำงานออกแบบ Queen's Gallery หอศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ถนนราชดำเนิน บริเวณสะพานผ่านฟ้าฯ ทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ จะปกเกล้าปกกระหม่อมฯ ไปชั่วชีวิต

9. ร่วมในคณะออกแบบและวางผังเมือง เพื่อฟื้นฟูเมืองตราด เสนอต่อกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับการยอมรับและเป็นความหวังว่าเราหากร่วมมือกันก็จะสามารถฟื้นฟูเมืองที่เสื่อมโทรมให้ดีเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ

10. เข้าร่วมคณะทำงานออกแบบโรงอบผลิตภัณฑ์การเกษตร โครงการในสมเด็จพระเทพฯ ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยชาวกระเหรี่ยงให้มีรายได้สถานที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากชายแดนไทย - พม่า 5 กิโลเมตร

11. เข้าร่วมคณะทำงานออกแบบและวางผังโครงการ "ไนท์ซาฟารี" เชียงใหม่ เป็นโครงการเร่งด่วนของ ฯ พณ ฯ ดร. ทักษิณ ชินวัตร

12. โครงการพัฒนาระบบการก่อสร้างบ้านแบบ Pre-fabrication หรือโครงสร้างสำเร็จรูปราคาประหยัดของกระทรวงพลังงาน จำนวน 12 หลัง ณ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น ราชบุรี สงขลา เป็นต้น เพื่อให้เป็นบ้านพักของชาวไร่, ชาวนา ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งเป็นบ้านต้นแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า, ผลิตน้ำอุ่น, ผลิตน้ำดื่ม, การเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร

13. โครงการพัฒนาฉนวนกันความร้อน "ช้างไท" ที่มีประสิทธิภาพกันความร้อนได้ดี และมีราคาเพียง 1 ใน 3 ของฉนวนในท้องตลาด ได้เริ่มทำการทดสอบประสิทธิภาพการกันความร้อนโดยทำการติดตั้งในสลัมสามเสน และดำเนินการติดตั้งในบ้านผู้สูงอายุในสลัมคลองเตย ปรากฏว่าได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจยิ่ง

14. เข้าร่วมคณะทำงานออกแบบ โครงการ "อนุสรณ์สถานยุทธนาวี เกาะช้าง" อ.เกาะช้าง จ.ตราด พ.ศ. 2549

15. เป็นผู้ออกแบบอาคารที่ทำการ "สหกรณ์ท่ายาง" อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และ โครงการที่พักผู้จาริกแสวงบุญ สวนเชตุวัน ประเทศอินเดีย

16. ร่วมคณะทำงานออกแบบ ท่าเทียบเรือ 10 ท่า เกาะช้าง จ.ตราด

17. ร่วมคณะทำงานออกแบบและวางผัง Clean and Green Campus วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.เพชรบุรี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำทูลเกล้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2549-2550

18. เข้าร่วมคณะทำงานออกแบบ "ศูนย์สันติภาพโลก" (WORLD PEACE SANCTAURY) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2550

19. ร่วมคณะทำงานดำเนินงานจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมตามแนวตามแนวพระราชดำริ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาดไทย พ.ศ. 2550-2551

20. โครงการ "บ้านเก้าพอเพียง" รังสิต คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระบบการก่อสร้างบ้านแบบ Pre-Fabrication หรือโครงสร้างสำเร็จรูปราคาประหยัด

ผลงานทางวิชาการด้านอื่นๆ

1. ร่วมงานในกลุ่มชนะเลิศในการประกวดแบบอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง ซึ่งส่งเข้าประกวดในนามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำของศาสตราจารย์เรืองศักดิ์ กันตะบุตร, พ.ศ. 2526

2. เป็นที่ปรึกษาและช่วยสอนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใน Department of Geography, University of Aberdeen ในเนื้อหาด้าน Regional Planning, พ.ศ. 2529-2530

3. อาจารย์พิเศษสอนในวิชาการออกแบบและการวางผัง (สถ. 511, ออกแบบสถาปัตยกรรม 7) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2532 โดยการนำของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่ และศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์

4. วิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ "Planning System & Procedure in Great Britain" ร่วมกับ Dr. Andrew Forbes, St. Antony Colleges มหาวิทยาลัย Oxford, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, พ.ศ. 2533

5. บรรยายทางวิชาการ ร่วมกับ Dr. Andrew Forbes St. Antony College, มหาวิทยาลัย Oxford และ ผศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2533

6. การฝึกอบรม
การฝึกอบรมภาคสนามและการดูงาน (Intensive Training Course) ทางด้าน Regional Resources Planning ในประเทศ Scotland, England, Northern Ireland และ Ireland เป็นระยะเวลา 14 วัน, สิงหาคม พ.ศ. 2528
เข้าร่วมประชุมและสัมมนาสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ครั้งที่ 7 "The Seventh International Seminar on Environmental Impact Assessment" จัดโดย UNEP, WHO, 6th - 9th July 1986. ประเทศอังกฤษ
เข้าร่วมประชุมและสัมมนาสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ครั้งที่ 9 "The Nineth International Seminar on Environmental Impact Assessment" , July 1988. ประเทศอังกฤษ จัดโดย UNEP, WHO.

7. วิทยากรบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ "เมืองใหม่" ณ ห้อง 104 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 16 ธันวาคม 2536

8. วิทยากรบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวันคุณสืบ นาคะเสถียร ในหัวข้อ "กรุงเทพฯ ปีศาจที่ไม่รู้จักโต", หอประชุม (เล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สิงหาคม 2538

9. วิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ "มุมมองการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมในสายตา นักอนุรักษ์ธรรมชาติ", คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24 มิถุนายน 2538

10. วิทยากรบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "สถาปัตยกรรมไทย ในรัชกาลที่ 9" ร่วมกับ นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2541 สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมไทย) ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร, 25 กุมภาพันธ์ 2542

11. หัวหน้าอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน Workshop of Interactive Community Village ร่วมกับ สถาปนิกญี่ปุ่น Masayoshi Takeda (ผลของการปฏิบัติงานได้จัดส่งไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น) , วันที่ 6-13 สิงหาคม 2544

12. วิทยากรบรรยายทางวิชาการ เรื่อง"สถาปัตยกรรมสมัยโมเดอร์น และสมัยโพสต์ โมเดอร์น ต่างกันอย่างไร" ณ ห้อง 403 อาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 14 สิงหาคม 2544

13. วิทยาการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "การจัดการการท่องเที่ยวแบบ Eco-tourism ปัญหาและอุปสรรค" ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI, 9 มกราคม 2545 (3 ชั่วโมง)

14. สถาปนิกออกแบบวางผังและกรรมการในโครงการ "การจัดตั้งและออกแบบหอศิลป์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์" ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545

15. สถาปนิกออกแบบวางผังและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเบื้องต้นในพื้นที่ชายทะเล โครงการจัดตั้งสำนักสหวิชาการละแม วิทยาเขตละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545

16. วิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ โครงการพิเศษฯ หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หัวข้อบรรยาย "Eco - Tourism as Frontier of Sustainable Development", คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 7 พฤศจิกายน 2545

17. วิทยากรบรรยายทางวิชาการ "Modern Post Modern and Contemporary Architecture" ณ ห้อง 303 อาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 6 และ 13 สิงหาคม 2545

18. วิทยากรบรรยายทางวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8, 15 สิงหาคม 2545 (3 ชั่วโมง)

19. วิทยากรบรรยายทางวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยปาฐะ 45 ในหัวข้อ "โครงการเรือนพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 20 มีนาคม 2546

20. วิทยากรร่วมบรรยายและให้คำแนะนำในเรื่องของการสร้างโรงแรมขนาด 3 ดาว ให้กับผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน ในงาน "Sumetera International Travel Fair 2006" ที่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย หัวข้อ "How to Build 3 Star Hotel Efficiently" วันที่ 23 กรกฎาคม 2549

21. วิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับ ซินแส ภานุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล ในงาน "มหกรรมบ้านธนาคาร 49" จังหวัดขอนแก่น, วันที่ 28 กรกฎาคม 2549

22. วิทยากรบรรยายพิเศษของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สถานีวิทยุ F.M.96.5 MHz อ.ส.ม.ท. ในงานเสวนา "บ้านดีมีสุข ครั้งที่ 2" ในหัวข้อ "การลงทุนทำอาร์ตเม้นท์ไม่บาน" , 2 มิถุนายน 2550

23. วิทยากรบรรยาย "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" และ "บ้านไม่บาน"